Ochrona jamy ustnej i dróg oddechowych

Hansaschutz 0929

Maska respiratora FFP2
Detale

Hansaschutz® 0929V

Maska respiratora FFP2 z zaworem
Detale